Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Báo cáo số 177/BC-UBND ngày 05/7/2022 về công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VI Xem chi tiết
2 Báo cáo tổng hợp cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ V Xem chi tiết
3 Đề án đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước (ĐA số 03/ĐA-UBND ngày 09/12/2021), TỜ TRÌNH (ĐIỀU CHỈNH) Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IV Xem chi tiết
4 Báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khoá XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ V Xem chi tiết
5 Tờ trình số 258/TTr-UBND ngày 08/12/2021 của UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Nhà làm việc và lưu trữ huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IV Xem chi tiết
6 Tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Khu dân cư nhà vườn dọc kênh chính Bắc Phú Ninh (giai đoạn 1), xã Tam Dân Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ V Xem chi tiết
7 Tờ trình số 260/TTr-UBND ngày 09/12/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư công trình HT UBMTTQVN huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IV Xem chi tiết
8 Gợi ý thảo luận tại kỳ họp Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ V Xem chi tiết
9 Tờ trình số 266/TTr-UBND ngày 13/12/2021 về đề nghị điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2021 do dự báo ngân sách địa phương hụt thu Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IV Xem chi tiết
10 Phiếu chất vấn Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ V Xem chi tiết
11 Tơ trình số 19/TTr-HĐND ngày 14/12/2021 của TT HĐND huyện về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2022 của HĐND huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IV Xem chi tiết
12 Tờ trình số 269/TTr-UBND ngày 14/12/2021 của UBND huyện về việc sử dụng nguồn dự phòng ngân sách năm 2021 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IV Xem chi tiết
13 Báo cáo số 176/BC-UBND ngày 04/7/2022 về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VI Xem chi tiết
14 Phiếu đăng ký phát biểu Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ V Xem chi tiết
15 Tờ trình số 270/TTr-UBND ngày 14/12/2021 của UBND huyện về đề nghị giao UBND huyện quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IV Xem chi tiết
16 Báo cáo số 166/BC-UBND ngày 30/6/2022 của UBND huyện về kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong 6 tháng đầu năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VI Xem chi tiết
17 Báo cáo số 289/BC-UBND ngày 25/11/2021 của UBND huyện về kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IV Xem chi tiết
18 Báo cáo của Toà án nhân dân huyện về công tác xét xử các loại án và thi hành án hình sự của TAND huyện Phú Ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VI Xem chi tiết
19 Báo cáo số 295/BC-UBND ngày 02/12/2021 của UBND huyện về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2021 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IV Xem chi tiết
20 Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp 6 tháng đầu năm 2022 trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XII. Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VI Xem chi tiết