Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Tờ trình số 133/TTr-UBND ngày 06/7/2021 về việc đề nghị bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2022 và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư KTĐC Liên kết vùng Miền Trung và nút GT ĐT615 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VI Xem chi tiết
2 Tờ trình đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Phê duyệt chủ trương đầu tư Khu di tích Căn cứ Thị ủy Tam Kỳ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VI Xem chi tiết
3 Tờ trình và Báo cáo đề nghị thông qua báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VI Xem chi tiết
4 Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 21/4/2022 của UBND huyện Về việc đề nghị thông qua một số nội dung hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động phát triển sự nghiệp văn hóa, văn nghệ trên địa bàn huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ V Xem chi tiết
5 Báo cáo số 63/BC-HĐND ngày 19/12/2021 của TT HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IV Xem chi tiết
6 Báo cáo số 160/BC-UBND ngày 29/6/2022 về trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4, trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VI Xem chi tiết
7 Tờ trình số 77/TTr-UBND ngày 18/4/2022 về chủ trương hỗ trợ kinh phí từ nguồn kinh phí thực hiện bảo vệ và phát triển đất trồng lúa Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ V Xem chi tiết
8 Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 01/7/2022 của UBND huyện về việc thống nhất bố trí ngân sách huyện hỗ trợ xây dựng chòi/phòng tránh bão, lũ, lụt theo Nghị quyết 32/2021/NQ-HĐND trên địa bàn huyện Phú Ninh Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VI Xem chi tiết
9 Báo cáo số 159/BC-UBND ngày 29/6/2022 về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an nin – quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VI Xem chi tiết
10 Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm Công nghiệp Tam Đàn Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ V Xem chi tiết
11 Báo cáo số 308/BC-UBND ngày 09/12/2021 tình hình phát triển KTXH, ANQP, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IV Xem chi tiết
12 Báo cáo số 161/BC-UBND ngày 29/6/2022 kết quả thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VI Xem chi tiết
13 Báo cáo số 80/BC-UBND ngày 26/4/2022 của UBND huyện về việc trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ V Xem chi tiết
14 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021, kế hoạch năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IV Xem chi tiết
15 Tờ trình số 129/TTr-UBND ngày 04/7/2022 của UBND huyện về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VI Xem chi tiết
16 13. Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 29/4/2022 (Khu Tây Yên và Liên kết vùng) Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ V Xem chi tiết
17 Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IV Xem chi tiết
18 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 16/6/2022 của UBND huyện về tiến độ triển khai thực hiện dự án nhóm C đã được HĐND huyện thông qua từ năm 2020 đến ngày 15/6/2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VI Xem chi tiết
19 Đề án số 03/ĐA-UBND ngày 01/7/2022 Đề án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội huyện Phú Ninh giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VI Xem chi tiết
20 Kế hoạch đầu tư công năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IV Xem chi tiết