Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Các Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện tại kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khoá XII ( từ số 24 đến số 28) Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VI Xem chi tiết
2 Tờ trình đề nghị thông qua chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VI Xem chi tiết
3 Báo cáo thẩm tra Pháp chế HĐND huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ V Xem chi tiết
4 Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 15/4/2022 về việc đề nghị phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 và chủ trương đầu tư các công trình Kiên cố hóa kênh mương năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ V Xem chi tiết
5 Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH HĐND huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IV Xem chi tiết
6 Tờ trình số 272/TTr-UBND ngày 14/12/2021 về đề nghị thông qua NQ kế hoạch phát triển KTXH, QPAN năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IV Xem chi tiết
7 Báo cáo đính chính kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về giải quyết kiến nghị cử tri đối với công trình trạm bơm Long Sơn, Trạm bơm Đại An Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VI Xem chi tiết
8 Báo cáo kết quả giám sát năm 2021 của HĐND huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VI Xem chi tiết
9 6. Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 25/4/2022 của UBND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đàu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2022 và chủ trương đầu tư các công trình kiên cố hóa hệ thống đường ĐH năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ V Xem chi tiết
10 Tờ trình về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đối với công trình Hội trường Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ V Xem chi tiết
11 Báo cáo số 56/BC-HĐND ngày 11/12/2021 của HĐND huyện về tình hình hoạt động năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của TT HĐND huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IV Xem chi tiết
12 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khoá XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VI Xem chi tiết
13 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực HĐND huyện. Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VI Xem chi tiết
14 Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 21/4/2022 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Trụ sở làm việc Công an thị trấn Phú Thịnh. Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ V Xem chi tiết
15 Báo cáo số 58/BC-HĐND ngày 18/12/2021 của Ban KT-XH HĐND Huyện về tình hình hoạt động năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IV Xem chi tiết
16 Báo cáo số 57/BC-UBND ngày 16/12/2021 của Ban Pháp chế HĐND huyện về tình hình hoạt động năm 2021, phuong hướng nhiệm vụ năm 2021 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IV Xem chi tiết
17 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VI Xem chi tiết
18 Báo cáo số 172/BC-UBND ngày 01/7/2022 về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến tháng 6/2022 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VI Xem chi tiết
19 Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 30/6/2022 của UBND huyện về đề nghị thống nhất tỷ lệ đối ứng ngân sách huyện – xã, thị trấn và Kế hoạch sử dụng kp đất trồng lúa Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VI Xem chi tiết
20 Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 21/4/2022 của UBND huyện về việc đề nghị cho phép được áp dụng các nội dung, tỷ lệ hỗ trợ tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ V Xem chi tiết