Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Tờ trình số 191/TTr-UBND ngày 23/9/2021 về đề nghị thống nhất, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ III Xem chi tiết
2 Tờ trình số 184/TTr-UBND ngày 20/9/2021 về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình dự án nhóm C (Trường TH Nguyễn Huệ, THCS Phan Châu Trinh, MG Tây Hồ) (TÀI LIỆU BỔ SUNG) Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ III Xem chi tiết
3 Giấy mời dự kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ III Xem chi tiết
4 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ III Xem chi tiết
5 Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ III Xem chi tiết
6 Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 15/9/2021 Xây dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn huyện Phú Ninh giai đoạn 2021-2025 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ III Xem chi tiết
7 Tờ trình 178/TTr-UBND ngày 15/9/2021 Về việc thông qua kế hoạch xây dung hệ thống truyềền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn huyện Phú Ninh giai đoạn 2021-2025 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ III Xem chi tiết
8 Đề án số 02/ĐA-UBND ngày 15/9/2021 Xây dung và phát triển đô thị thị trấn Phú Thịnh, khu trung tâm xã Tam Dân, xã Tam Đàn giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ III Xem chi tiết
9 Tờ trình số 177/TTr-UBND ngày 15/9/2021 Về việc thông qua Đê án xây dung và phát triển đô thị thị trấn Phú Thịnh, khu trung tâm xã Tam Dân, xã Tam Đàn giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ III Xem chi tiết
10 Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 14/9/2021 Giải thể phòng Y tế và chuyển chức năng, nhiệm vụ phòng Y tế về Văn phòng HĐND&UBND huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ III Xem chi tiết
11 Tờ trình số 175/TTr-UBND ngày 14/9/2021 Tờ trình của UBND huyện về việc giải thể Phòng Y tế, chuyển giao chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước trên lĩnh vực y tế về Văn phòng HĐND&UBND huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ III Xem chi tiết
12 Gợi ý thảo luận tại kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khoá XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VI Xem chi tiết
13 Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khoá XII (08 Nghị quyết) Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VI Xem chi tiết
14 Danh mục tài liệu kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ V Xem chi tiết
15 Dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ V Xem chi tiết
16 Dự thảo các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IV Xem chi tiết
17 Giấy mời dự kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IV Xem chi tiết
18 Các Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH HĐND huyện tại kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khoá XII (Từ số 33 đến số 44) Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VI Xem chi tiết
19 Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH HĐND huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ V Xem chi tiết
20 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IV Xem chi tiết