Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Báo cáo số 313/BC-UBND ngày 13/12/2021 của UBND huyện về công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IV Xem chi tiết
2 Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện về công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2022 trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XII. Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VI Xem chi tiết
3 Thông báo số 68/TB-UBMTTQVN ngày 15/12/2021 của UBMTTQVN huyện về kết quả công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IV Xem chi tiết
4 Báo cáo số 273/BC-UBND ngày 11/11/2021 của UBND huyện về tình hình kết quả thực hiện quyền trẻ em và các vấn đề về trẻ em trên địa bàn huyện Phú Ninh 2021, phương hướng năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IV Xem chi tiết
5 Báo cáo số 310/BC-UBND ngày 10/12/2021 của UBND huyện về tiến độ triển khai các dự án nhóm C đã đợợc HĐND huyện thông qua từ năm 2020 đến nay Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IV Xem chi tiết
6 Thông báo của UBMTTQVN huyện về tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VI Xem chi tiết
7 Báo cáo số 302/BC-UBND ngày 06/12/2021 của UBND huyện về kết quả thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 25/12/2021 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IV Xem chi tiết
8 Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2022, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Pháp chế HĐND huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VI Xem chi tiết
9 Báo cáo số 303/BC-UBND ngày 06/12/2021 của UBND huyện về trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IV Xem chi tiết
10 Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trinhf hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 của Ban KTXH HĐND huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VI Xem chi tiết
11 Gợi ý thảo luận tại kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IV Xem chi tiết
12 Báo cáo tóm tắt trình bày tại kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IV Xem chi tiết
13 Báo cáo 362/BC-VKS ngày 01/12/2021 của Viện Kiểm sát Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IV Xem chi tiết
14 Báo cáo số 190/BC-TA ngày 08/11/2021 của Tòa án nhân dân huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IV Xem chi tiết
15 Báo cáo số 326/BC-UBND ngày 19/12/2021 của UBND huyện về kết quả thực hiện Chương trình MTQG XD NTM trên địa bàn huyện năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IV Xem chi tiết
16 Báo cáo số 345/BC-CCTHADS ngày 25/11/2021 của Chi cục thi hành án dân sự huyện về công tác thi hành án dân sự năm 2021 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IV Xem chi tiết
17 Phiếu đăng ký phát biểu Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VI Xem chi tiết
18 Giấy mời dự kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VI Xem chi tiết
19 Báo cáo giải trình chất vấn của các cơ quan, đơn vị (TNMT, NNPTNT, Ban QLDA - QĐ - ĐT huyện) Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IV Xem chi tiết