Các Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH HĐND huyện tại kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khoá XII (Từ số 33 đến số 44)
Tiêu đề Các Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH HĐND huyện tại kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khoá XII (Từ số 33 đến số 44)
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ VI
Tải về