Tờ trình đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Phê duyệt chủ trương đầu tư Khu di tích Căn cứ Thị ủy Tam Kỳ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Tiêu đề Tờ trình đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Phê duyệt chủ trương đầu tư Khu di tích Căn cứ Thị ủy Tam Kỳ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ VI
Tải về