Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 30/6/2022 của UBND huyện về đề nghị thống nhất tỷ lệ đối ứng ngân sách huyện – xã, thị trấn và Kế hoạch sử dụng kp đất trồng lúa
Tiêu đề Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 30/6/2022 của UBND huyện về đề nghị thống nhất tỷ lệ đối ứng ngân sách huyện – xã, thị trấn và Kế hoạch sử dụng kp đất trồng lúa
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ VI
Tải về