Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 21/4/2022 của UBND huyện về việc đề nghị cho phép được áp dụng các nội dung, tỷ lệ hỗ trợ tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND huyện
Tiêu đề Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 21/4/2022 của UBND huyện về việc đề nghị cho phép được áp dụng các nội dung, tỷ lệ hỗ trợ tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND huyện
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ V
Tải về