6. Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 25/4/2022 của UBND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đàu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2022 và chủ trương đầu tư các công trình kiên cố hóa hệ thống đường ĐH năm 2022
Tiêu đề 6. Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 25/4/2022 của UBND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đàu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2022 và chủ trương đầu tư các công trình kiên cố hóa hệ thống đường ĐH năm 2022
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ V
Tải về