Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 15/4/2022 về việc đề nghị phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 và chủ trương đầu tư các công trình Kiên cố hóa kênh mương năm 2022
Tiêu đề Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 15/4/2022 về việc đề nghị phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 và chủ trương đầu tư các công trình Kiên cố hóa kênh mương năm 2022
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ V
Tải về