Báo cáo số 273/BC-UBND ngày 11/11/2021 của UBND huyện về tình hình kết quả thực hiện quyền trẻ em và các vấn đề về trẻ em trên địa bàn huyện Phú Ninh 2021, phương hướng năm 2022
Tiêu đề Báo cáo số 273/BC-UBND ngày 11/11/2021 của UBND huyện về tình hình kết quả thực hiện quyền trẻ em và các vấn đề về trẻ em trên địa bàn huyện Phú Ninh 2021, phương hướng năm 2022
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ IV
Tải về