Dự thảo Nghị quyết Xây dựng và phát triển đô thị thị trấn Phú Thịnh, khu trung tâm xã Tam Dân, Tam Đàn giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
Tiêu đề Dự thảo Nghị quyết Xây dựng và phát triển đô thị thị trấn Phú Thịnh, khu trung tâm xã Tam Dân, Tam Đàn giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ III
Tải về