Dự thảo Nghị quyết Giải thể Phòng Y tế huyện và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực Y tế cho Văn phòng HĐND&UBND huyện.
Tiêu đề Dự thảo Nghị quyết Giải thể Phòng Y tế huyện và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực Y tế cho Văn phòng HĐND&UBND huyện.
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ III
Tải về