Báo cáo số 214/BC-UBND ngày 23/9/2021 đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và đề xuất kế hoạch sử dụng đất huyện Phú Ninh năm 2022 (THAY THẾ BÁO CÁO SỐ 200/BC-UBND NGÀY 15/9/2021)
Tiêu đề Báo cáo số 214/BC-UBND ngày 23/9/2021 đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và đề xuất kế hoạch sử dụng đất huyện Phú Ninh năm 2022 (THAY THẾ BÁO CÁO SỐ 200/BC-UBND NGÀY 15/9/2021)
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ III
Tải về