Tờ trình 178/TTr-UBND ngày 15/9/2021 Về việc thông qua kế hoạch xây dung hệ thống truyềền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn huyện Phú Ninh giai đoạn 2021-2025
Tiêu đề Tờ trình 178/TTr-UBND ngày 15/9/2021 Về việc thông qua kế hoạch xây dung hệ thống truyềền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn huyện Phú Ninh giai đoạn 2021-2025
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ III
Tải về