Phú Ninh: tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2022

Ngày 17/8/2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho cán bộ, chuyên viên công tác tại phòng Giaó dục và Đào tạo huyện, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn huyện.

Dự lớp bồi dưỡng có các đồng chí: Vũ Văn Thẩm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trần Thị Thu Sang – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Nguyễn Thị Nhàng – Huyện ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong thời gian 01 ngày, với hình thức trực tuyến đến điểm cầu xã, thị trấn. Các học viên được nghe báo cáo viên của huyện giới thiệu, truyền đạt một số nội dung cơ bản trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngủ đảng viên trong giai đoạn mới. Thông tin tình hình thời sự trong thời gian gần đây và triển khai hướng dẫn nội dung bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và của địa phương trong 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; đánh giá kết quả năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Ninh.

Đồng chí Vũ Văn Thẩm, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thông tin tình hình thời sự trong thời gian gần đây và triển khai hướng dẫn nội dung bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông qua việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2022, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chuyên viên công tác tại phòng Giaó dục và Đào tạo huyện, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn huyện. Trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác quản lý, giảng dạy; góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tin liên quan