Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4 năm 2022

Trong thời gian 4 ngày (từ ngày 09-12/8), Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Ninh phối hợp với Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 năm 2022.

Tham gia lớp học có 57 học viên là đại biểu HĐND, cán bộ, công chức xã, thị trấn; Bí thư chi bộ, Trưởng Ban nhân dân thôn, khối phố. Tại đây, các học viên được nghe các Báo cáo viên Huyện ủy quán triệt 6 chuyên đề: Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Quốc phòng và An ninh; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước Việt Nam về vấn đề dân tộc, tôn giáo gắn với QPAN trong tình hình mới;  Một số nội dung cơ bản của các luật và pháp luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và chuyên đề phòng chống tội phạm trên không gian mạng. 

Đ/c Thái Nguyên Khánh, Phó Trưởng Công an huyện báo cáo chuyên đề phòng chống tội phạm trên không gian mạng

Thông qua lớp học, giúp cho học viên nắm vững những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; Những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, các biện pháp phòng, chống, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và cách vận dụng trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện ở đơn vị, địa phương; góp phần xây dựng đơn vị, địa phương vững mạnh toàn diện, giữ vững an ninh- chính trị, trật tự - an toàn xã hội ở cơ sở./.

 

 

 

Tin liên quan