Công tác Tuyên giáo của Đảng- những dấu ấn lịch sử

Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, ngành Tuyên giáo của Đảng có vị trí đặc biệt quan trọng. Mỗi chặng đường, mỗi giai đoạn phát triển của đất nước đều mang dấu ấn của công tác Tuyên giáo, của những người lính tiên phong trên mặt trận tư tưởng- văn hóa- Họ luôn “đi trước, đi cùng” mà như lời của Nhà thơ Tố Hữu- từng viết: “Nếu được làm hạt giống để mùa sau/Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa/Vui gì hơn làm người lính đi đầu/Trong đêm tối, tim ta làm ngọn lửa!". Dấu ấn lịch sử

Công tác tuyên truyền của Đảng bắt đầu hoạt động từ rất sớm những năm 20 của thế kỷ XX. Đó là những hoạt động chính trị, tư tưởng của một bộ phận tiên tiến của dân tộc và giai cấp mà tiêu biểu nhất là Nguyễn Ái Quốc, người Cộng sản Việt Nam đầu tiên tuyên truyền chủ nghĩa Mác- Lênin vào nước ta, Người đã vạch ra con đường cơ bản của cách mạng Việt Nam. Đồng thời là người trực tiếp tuyên truyền, giáo dục và huấn luyện cán bộ, gieo những “hạt giống đỏ” đầu tiên cho cách mạng nước ta, chuẩn bị mọi mặt để tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930). Từ khi có Đảng, công tác Tuyên giáo giữ vị trí quan trọng và có những đóng góp to lớn vào những thắng lợi vẻ vang trong chặng đường đấu tranh cách mạng của nhân dân ta.

  Mười lăm năm vận động cách mạng (1930- 1945), lớp lớp đảng viên của Đảng đã vượt qua mọi hy sinh gian khổ, tiến hành hoạt động tư tưởng trong quần chúng, gắn bó với quần chúng, giác ngộ, rèn luyện, động viên, tập hợp, tổ chức nhân dân đi theo tiếng gọi và mục đích chiến đấu của Đảng, vì độc lập tự do cho Tổ quốc. Với những hình thức tuyên truyền linh hoạt, chớp lấy thời cơ, đã cổ vũ quần chúng nhân dân nổi dậy làm nên thắng lợi vĩ đại Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà- Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

 Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, công tác tuyên giáo luôn là ngọn cờ đầu trên mặt trận tư tưởng, với phương châm: đi trước, đi cùng, nhằm động viên phong trào quần chúng tin tưởng một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ. Công tác tuyên giáo đã trực tiếp bồi dưỡng, hun đúc lòng yêu nước, phát triển thành sức mạnh, ý chí con người Việt Nam, trăm người như một, tất cả đều đồng lòng, đồng sức cùng hướng về một mục tiêu: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Mục tiêu ấy, ý chí ấy tạo nên sức mạnh quật khởi để một đất nước đất không rộng, người không đông lại làm nên chiến thắng chấn động địa cầu- Điện Biện Phủ. Chiến thắng ấy đã chứng minh chân lý của thời đại “Một dân tộc dù nhỏ bé, nếu biết quyết tâm, đoàn kết chiến đấu và có một đường lối đúng thì có thể đánh bại được bất cứ tên đế quốc sừng sỏ nào”. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã ghi thêm một trang sử oanh liệt trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta, nó được ví như Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa của thế kỷ XX. Với thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ, thực dân Pháp buộc phải ký kết Hiệp định Giơnevơ, chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp trên đất nước ta, đưa cách mạng Việt Nam bước sang một giai đoạn mới. Miền Bắc tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa và Miền Nam tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Hiệp định Giơ-ne-vơ ký kết chưa ráo mực, thì đế quốc Mỹ và các thế lực tay sai phản động ra sức chống phá, với âm mưu độc chiếm miền Nam, biến miền Nam thành khu căn cứ quân sự, thuộc địa kiểu mới của đế quốc Mỹ. Chính âm mưu, thủ đoạn và dã tâm của chúng đã đưa đất nước ta bước vào một cuộc chiến tranh mới, kéo dài 21 năm đầy gian khổ và hy sinh. Trong hoàn cảnh đó, cùng với cả nước, công tác Tuyên giáo bước vào trận địa mới, kẻ thù mới. Đã tiến hành các cuộc vận động chính trị rộng lớn, giáo dục tư tưởng liên tục, rộng khắp trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân với ý chí “không có gì quý hơn độc lập tự do”, tiến hành cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc “trăm người như một hướng về miền Nam thân yêu “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”; tranh thủ tối đa sức mạnh của thời đại, tạo nên sức mạnh tổng hợp để làm nên Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc chiến tranh, đưa cả nước cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã ghi rõ: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang sử chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”. Nhận định về thành công này, tờ báo Pháp Le Figaro, số ra ngày 3-5-1975 viết: “Đế quốc Mỹ đã thất bại trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Đây là thất bại đầu tiên, nghiêm trọng nhất trong toàn bộ lịch sử 200 năm của Hoa Kỳ. Thật vậy,“trong lịch sử gần 200 năm của nước Mỹ (kể từ ngày công bố Tuyên ngôn độc lập 4-7-1776), có hơn trăm cuộc “xung đột quân sự”, trong đó có hàng chục cuộc chiến tranh lớn do Mỹ tiến hành và đều giành chiến thắng, không có thất bại, duy chỉ có cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam là cuộc xung đột đầu tiên Mỹ không dám nói mình chiến thắng”. 

Hòa bình lập lại, công tác tuyên giáo của Đảng bước vào mặt trận mới; tập trung động viên lòng yêu nước, quyết tâm vượt qua thử thách, đề cao tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm, tìm tòi sáng tạo, từng bước khắc phục hậu quả chiến tranh. Năm 1986, khi cả nước bước vào công cuộc đổi mới toàn diện do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Công tác tuyên giáo không chỉ góp phần vào việc hình thành và từng bước hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng thông qua tổng kết thực tiễn, mà còn đưa đường lối đổi mới nhanh chóng đi vào cuộc sống. Thành quả của công cuộc đổi mới gắn liền với thành tựu đổi mới tư duy lý luận của Đảng. Công tác tư tưởng, lý luận đã từng bước được tổng kết thực tiễn, góp phần phát triển đường lối, xây dựng luận cứ khoa học cho những quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước. Hình thành hệ thống các quan điểm của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Những thành tựu của Đảng, là sự góp sức của đội ngũ làm công tác tuyên giáo- những người lính trên mặt trận tư tưởng- Một mặt trận không hề có tiếng súng, nhưng luôn chứa đựng những cam go, phức tạp; họ đã chiến đấu không mệt mỏi và hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Mỗi bước chân, mỗi hành động của họ đều gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Nối tiếp truyền thống

Tự hào về truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo của Đảng trong 92 năm qua; ngành tuyên giáo của huyện Phú Ninh cũng mang trong mình lòng nhiệt huyết, quyết tâm, ý chí, bản lĩnh của những người lính trên mặt trận tư tưởng trong thời bình, đồng hành cùng huyện trong suốt 17 năm qua. Và mỗi giai đoạn phát triển của huyện, đều có những đóng góp của ngành Tuyên giáo.

Năm 2005, khi huyện vừa mới được thành lập, huyện phải đối mặt với muôn vàn khó khăn; Công tác tuyên giáo đã góp phần ổn định tư tưởng cho cán bộ, đảng viên để họ yên tâm công tác, quyết tâm nỗ lực khắc phục những khó khăn bước đầu, tiếp tục cống hiến cho huyện. Khi huyện triển khai chủ trương xây dựng nông thôn mới, công tác tuyên giáo đã kết hợp với các ngành tuyên truyền của huyện xây dựng các kịch bản sân khấu hóa, sao in các đĩa VCD, Tài liệu Hỏi- đáp về nông thôn mới để tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân, giúp họ nhận thức đây là cuộc cách mạng ở nông thôn, chính mình là chủ thể và là người trực tiếp hưởng lợi trong quá trình ấy. Bằng các hình thức tuyên truyền hiệu quả, phần lớn cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện nhận thức được ý nghĩa, trách nhiệm của mình trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, đội ngũ tuyên giáo của huyện chủ động trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân; nhất là vào những thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của huyện: trước, trong và sau các kỳ Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 18, 19, 20, 21… Tham mưu Huyện ủy các giải pháp đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; góp phần làm chuyển biến nhận thức, để tất cả mọi người hiểu học Bác không phải là những việc làm cao siêu mà phải bắt đầu từ những việc làm cụ thể, thiết thân hằng ngày gắn với trách nhiệm của mỗi cá nhân và tổ chức Đảng. Từ đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có những việc làm tiêu biểu góp phần cùng Đảng bộ huyện trong xây dựng, phát triển huyện. Thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác, cũng là một trong những giải pháp góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hình ảnh một số ấn phẩm về lịch sử và đề tài chiến tranh cách mạng được in ấn, xuất bản

 

Cùng với đó, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng. Đã tham mưu Huyện ủy biên soạn, in ấn, xuất bản 12 ấn phẩm về lịch sử giai đoạn 1930-1954; 1954-1975; 1975-2015 và các ấn phẩm về đề tài chiến tranh. Duy trì việc biên tập Bản tin nội bộ hằng tháng trong suốt 17 năm qua; để cấp phát đến từng chi bộ phục vụ sinh hoạt; định hướng tư tưởng. Tham mưu chỉ đạo các xã, thị trấn hoàn thành biên soạn, in ấn, xuất bản lịch sử giai đoạn 1930-1975 và giai đoạn 1975-2015. Đã tổ chức hơn 100 lớp quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng và mở gần 200 lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị… Những đóng góp của Tuyên giáo trong 17 năm qua, được cấp ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và ngành dọc cấp trên ghi nhận và trao tặng những phần cao quý. Tất cả tạo nên động lực để ngành Tuyên giáo huyện tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình; tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tốt trên mặt trận chính trị, tư tưởng.

Mỗi năm, ngành Tuyên giáo của Đảng lại thêm tuổi mới; lại được thử thách, rèn luyện trong những nhiệm vụ, yêu cầu mới. Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; đại dịch Covid-19 với những biến thể mới; sự tác động của mặt trái kinh tế thị trường; các thế lực thù địch, phản động tăng cường hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, nhất là trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt, cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine đã tác động đến toàn thế giới trên mọi mặt. Và Việt Nam chúng ta không tránh khỏi sự tác động của cuộc chiến này. Trước mắt là giá cả một số mặt hàng tăng cao như: nguyên nhiên vật liệu, mặt hàng điện tử, xăng, dầu, ga... Địa bàn huyện không tránh khỏi những tác động chung của các vấn đề nêu trên… Trước tình hình đó, công tác tuyên truyền cần phải được đẩy mạnh làm cho toàn Đảng, toàn Dân nắm vững, nhất trí với các mục tiêu, quan điểm, định hướng của Đảng. Kiên trì đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng, xuyên tạc lịch sử, chống phá chế độ và các thành tựu sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của đất nước ta. Khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân chung tay thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới. Để làm được điều đó, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của huyện cần có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; tinh thông, nhanh nhạy... Phải có “tâm” và “tầm”.  Cái “tâm” thể hiện rõ trong sự kiên định với lý tưởng, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng. Còn cái “tầm” thể hiện ở sự am hiểu sâu sắc, ở trình độ chuyên môn khoa học. Ngoài “tâm và tầm”, đội ngũ tuyên giáo cần phải là người say mê, tâm huyết với nghề. 

Có thể nói, dù ở hoàn cảnh nào, thời bình hay thời chiến, mỗi cán bộ tuyên giáo đều sống và chiến đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Phát huy truyền thống quý báu đó, mỗi cán bộ, đảng viên trong ngành Tuyên giáo huyện tuyệt đối không thỏa mãn, bằng lòng với những kết quả đạt được; tiếp tục rèn luyện, nỗ lực phấn đấu theo các tiêu chí “cần và đủ” của người cán bộ làm công tác tuyên giáo như vừa nêu trên, để góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng thành công huyện nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu./.

                                                                                                  

 

 

 

Tin liên quan