Huyện Phú Ninh có tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn và trước hạn đạt 94,34%

Thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Huyện ủy giao, trong tháng 06/2022, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung thực hiện tốtcác nội dung công việc theo kế hoạch đã đề ra.

Công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm, chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực, được người dân đánh giá cao. Số thủ tịc hành chính cung cấp mức độ 3 trên Cổng dịch vụ công có xu hướng tăng lên ở các phòng, ban như: Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Tư pháp, Nội vụ. Tính đến ngày 04/7/2022, đa số các phòng ban chuyên môn thuộc huyện không có hồ sơ trễ hạn; đã thực hiện số hóa hồ sơ đầu vào và nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3. Hiện nay, trên hệ thống bản đồ thể chế Quảng Nam, huyện Phú Ninh có tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn và trước hạn đạt 94,34% (màu xanh). Các xã có hồ sơ giải quyết đúng hạn có tỷ lệ 100% gồm: UBND xã Tam Phước, Tam Đại, Tam Lãnh, Tam An.

Đồng chí Ninh Quang Thạnh - Tổ trưởng Tổ Kiểm tra công vụ và Quy tắc ứng xử báo cáo trước Lễ chào cờ đầu tháng 7/2022

Tổ kiểm tra Công vụ huyện tiếp tục thực hiện kiểm tra công vụ theo Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2022, nhất là kiểm tra việc chấp hành ý kiến chỉ đạo của UBND huyện trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; kiểm tra đột xuất việc chấp hành giờ giấc làm việc và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử theo Quyết định số 3510/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Tại các buổi kiểm tra, đại diện Tổ kiểm tra công vụ đã đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm chế độ công chức, công vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27-CT/HU, ngày 11/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trên địa bàn huyện và thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy định./.

 

Tin liên quan