Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, khóa I/2022

Trong 06 ngày (01/6- 08/6/2022), Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Ninh đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

       Trong khóa học, các học viên được nghiên cứu, học tập 10 chuyên đề theo quy định của Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế- xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quang cảnh lớp học bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, khóa I/2022

          Khóa học lần này được giảng dạy theo tài liệu mới do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn theo tinh thần văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; trong đó bổ sung mới chuyên đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiều nội dung được bổ sung, chỉnh sửa phù hợp với quan điểm, chỉ đạo mới nhất của Đảng.

Thông qua khóa học, giúp các học viên nhận thức đúng, đầy đủ về lý luận chính trị; giữ vững bản lĩnh chính trị trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ CNXH, nhất là trong tình hình hiện nay. Đồng thời, xác định rõ mục đích, động cơ và phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

          Kết thúc khóa học, 35/35 học viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học./.

                                                                                         

Tin liên quan