Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn huyện

        Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” huyện vừa họp triển khai kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn huyện.

            Tại cuộc họp, đồng chí Đặng Vân-Ủy ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động huyện công bố Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cuộc vận động ''Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'' huyện Phú Ninh, gồm 16 đồng chí. 

          Bà Lê Thị Bích Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Cuộc vận động huyện thông qua Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" huyện, kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn huyện. Tại cuộc họp, các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất các nội dung, giải pháp thực hiện vào dự thảo quy chế, kế hoạch để hoàn thiện và tổ chức triển khai trong thời gian tới.

          Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Đặng Vân-UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động huyện nhấn mạnh: Việc triển khai thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn huyện trong thời gian đến cần bám sát các nội dung theo Chương trình số 09-CTr/HU, ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, ban, ngành, tổ chức mình, đề nghị các thành viên trong Ban chỉ đạo Cuộc vận động phát huy tinh thần trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể hóa các nội dung để triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động thuộc lĩnh vực mình phụ trách, quan tâm thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy chế; đề nghị cơ quan thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu dự họp bổ sung, chỉnh sửa vào dự thảo quy chế, kế hoạch để ban hành, triển khai thực hiện trong thời gian đến.   

          

Tin liên quan