Hơn 90 tỷ hỗ trợ đầu tư, tu bổ các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025

Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 13/2022/NQ- HĐND quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ các di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 – 2025.

Theo Nghị quyết, đối tượng áp dụng là các di tích được xếp hạng bao gồm di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh. Điều kiện đầu tư, hỗ trợ là các di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh đã được xếp hạng đang xuống cấp cần được đầu tư, tu bổ. Các di tích được xem xét đầu tư, hỗ trợ kinh phí sau khi dự án bảo quản, tu bổ di tích được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

Định mức hỗ trợ đầu tư đối với di tích quốc gia đặc biệt: 2 di tích, gồm 1 di tích tu bổ, 1 di tích vừa tu bổ và xây dựng nhà bia. Cụ thể, di tích kiến trúc Chăm: 12.000 triệu đồng/1 hạng mục, di tích lịch sử: 7.000 triệu đồng/1 hạng mục. Xây dựng nhà bia 800 triệu đồng/1 nhà bia. 

Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia sẽ được hỗ trợ đầu tư 1.200 triệu đồng/1 hạng mục. Ảnh: Di tích Tháp Chiên Đàn, xã Tam An.

Đối với di tích quốc gia, di tích kiến trúc Chăm: 8.400 triệu đồng/1 hạng mục. Di tích kiến trúc nghệ thuật: 1.200 triệu đồng/1 hạng mục. Di tích lịch sử: Loại hình nhà thờ, đình, miếu, dinh (bao gồm cả phần phù điêu, tượng đài): 1.400 triệu đồng/1 hạng mục; Loại hình địa đạo: 1.500 triệu đồng/1 hạng mục. Loại hình lịch sử cách mạng: 1.400 triệu đồng/1 hạng mục. Loại hình lăng mộ: 800 triệu đồng/1 di tích. Về xây dựng nhà bia: 800 triệu đồng/1 nhà bia. 

Đối với các di tích cấp tỉnh, di tích kiến trúc nghệ thuật: 840 triệu đồng/1 di tích. Di tích lịch sử, loại hình nhà thờ, đình, miếu: 640 triệu đồng/1 di tích. Loại hình lịch sử cách mạng: 640 triệu đồng/1 di tích. Loại hình mộ/lăng mộ: 420 triệu đồng/1 di tích. Loại hình địa đạo: 640 triệu đồng/1 hạng mục/50m. Xây dựng bia di tích: 300 triệu đồng/1 bia. 

Thời gian thực hiện Nghị quyết trên từ năm 2022 đến hết năm 2025. Tổng kinh phí 90.940.000.000 đồng (Chín mươi tỷ chín trăm bốn mươi triệu đồng). Trong đó, di tích quốc gia đặc biệt: 19.800 triệu đồng, di tích quốc gia: 43.300 triệu đồng, di tích cấp tỉnh: 27.840 triệu đồng. Các di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia thực hiện từ nguồn kinh phí ngân sách tỉnh. Các di tích cấp tỉnh, nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, nguồn đối ứng từ ngân sách địa phương và nguồn vốn xã hội hóa. 

HĐND tỉnh đã giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Trong quá trình điều hành ngân sách, ưu tiên trình HĐND tỉnh xem xét, bổ sung kinh phí khi xuất hiện nguồn nhằm đảm bảo thực hiện Nghị quyết theo lộ trình. Rà soát các di tích theo Nghị quyết này để quyết định kế hoạch đầu tư, tu bổ các di tích hằng năm phù hợp với tình hình thực tế và nguồn kinh phí được bố trí theo kế hoạch. Đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các địa phương tiếp tục rà soát danh mục di tích, nhất là các di tích còn yếu tố gốc và những nội dung phát sinh khác trong quá trình thực hiện cần điều chỉnh, bổ sung để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. 

                                                                          

Tin liên quan