Phát triển văn hóa gắn chặt với kinh tế, chính trị, xã hội

Nhằm xác định rõ vai trò trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, thể thao là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, ngày 21/4/2021, UBND huyện Phú Ninh ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao huyện Phú Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. UBND huyện Phú Ninh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn triển khai kế hoạch hoạt động sát với tình hình thực tế; qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng, hành động, quyết tâm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch.

Theo Kế hoạch, huyện Phú Ninh phấn đấu đến năm 2025, 100% di tích đã xếp hạng bị xuống cấp được trùng tu, tu bổ, tôn tạo; có thêm 05 di tích được công nhận di tích cấp tỉnh. Từ các nguồn ngân sách và tranh thủ các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, các di tích lịch sử, danh thắng; tiếp tục triển khai xây dựng các hạng mục di tích Khu kháng chiến Hạ Lào và Phòng biên chính miền Nam Trung bộ; nâng cấp, mở rộng di tích quốc gia Nhà lưu niệm cụ Phan Châu Trinh. Duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ truyền thống (dân ca, bài chòi) hiện có; phấn đấu có thêm 5 câu lạc bộ mới được thành lập và phát huy hiệu quả hoạt động. 70% các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông (cơ sở giáo dục phổ thông) thành lập câu lạc bộ đàn hát dân ca, bài chòi... hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Đồng thời, huyện triển khai biên soạn tập sách "Dư địa chí huyện Phú Ninh"; phát hành từ 1-2 ấn phẩm về văn hóa Phú Ninh. Thư viện huyện được ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối hệ thống thư viện toàn tỉnh. Hằng năm trên 90% gia đình, thôn, khối phố; trên 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 100% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Toàn huyện phấn đấu 15 tộc ra mắt xây dựng tộc văn hóa, 15 tộc được công nhận tộc văn hóa.

image002 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Phát triển sự nghiệp văn hoá là nguồn lực quan trọng trong sự phát triển của huyện

Đối với phát triển sự nghiệp thể dục thể thao, huyện sẽ đầu tư mới hồ bơi, nhà thi đấu; bổ sung, nâng cấp một số hạng mục sân vận động huyện đảm bảo đạt chuẩn. Đến năm 2025, phấn đấu trên địa bàn huyện có 3 bể bơi đảm bảo tiêu chuẩn tập luyện và thi đấu. Tiếp tục đầu tư nâng cấp các thiết chế văn hóa-thể thao từ huyện đến thôn, khối phố đảm bảo đạt chuẩn giai đoạn 2021-2025 và phát huy hiệu quả hoạt động. Huyện cũng sẽ tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ thể dục thể thao hiện có; chú trọng các môn thể thao thế mạnh của huyện như: võ thuật, việt dã, bơi lội, bóng chuyền và phấn đấu có thêm 8 câu lạc bộ mới được thành lập, phát huy hiệu quả hoạt động. Hằng năm, cấp huyện tổ chức từ 06-08 giải thể thao; cấp xã từ 04-06 giải. 90% cơ sở giáo dục phổ thông có câu lạc bộ thể thao; trên 40% tổ chức dạy bơi, phổ cập bơi cho học sinh đạt. Toàn huyện có trên 41% số người tập luyện TDTT thường xuyên và trên 32% gia đình thể thao.

image004 copy copy copy copy copy copy copy copy

Giai đoạn 2021-2025, các môn thể thao thế mạnh của huyện sẽ được chú trọng hơn

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra theo Kế hoạch, UBND huyện đưa ra 11 nhiệm vụ và giải pháp quan trọng để triển khai, trong đó chú trọng nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, hiệu quả phối hợp giữa chính quyền với công tác tuyên truyền vận động, giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên lĩnh vực văn hóa, thể thao; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; bảo tồn, phát huy giá trị di tích, danh thắng gắn với phát triển du lịch; tập trung thực hiện các nhiệm vụ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; đổi mới hoạt động lĩnh vực thư viện, phát triển phong trào đọc sách; xây dựng, phát triển bền vững phong trào thể dục, thể thao toàn dân. Cùng với đó, huyện tổ chức thông tin-tuyên truyền, quảng bá văn hóa truyền thống; chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường các nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa, thể thao và đặc biệt là triển khai nhiều giaỉ pháp hỗ trợ về tài chính. Để khuyến khích, tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao phát triển trong thời gian đến, ngoài việc lồng ghép các nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và từ các Nghị quyết của HĐND tỉnh để đầu tư, nâng cấp các thiết chế văn hóa thể thao từ huyện đến cơ sở; hằng năm, huyện cân đối ngân sách từ nguồn chi thường xuyên để hỗ trợ cho các hoạt động. Trong đó, UBND huyện sẽ trình HĐND huyện thống nhất thông qua cơ chế hỗ trợ ra mắt và duy trì hoạt động đối với các tộc văn hóa; hỗ trợ các câu lạc bộ dân ca, bài chòi; khen thưởng đối với thôn – khối phố, tộc văn hóa duy trì đạt chuẩn văn hóa từ 10 năm liên tục...

Để thực hiện tốt Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Chương trình phát triển sự nghiệp văn hóa tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 29/10/2021 của Huyện ủy Phú Ninh về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao, y tế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; UBND huyện Phú Ninh yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tích cực, chủ động trong tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung Kế hoạch. Quan tâm chăm lo phát triển các yếu tố văn hóa và con người trong phát triển kinh tế - xã hội; văn hóa gắn chặt với kinh tế, chính trị, xã hội; là cơ sở chắc chắn để giữ vững sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế, phù hợp điều kiện chung của huyện.

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Trong bối cảnh đổi mới hội nhập quốc tế, để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, phải tích cực, chủ động hội nhập, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với giữ vững truyền thống và bản sắc văn hoá dân tộc. Hy vọng việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp như trên, Kế hoạch phát triển văn hóa, thể thao huyện Phú Ninh giai đoạn 2021 – 2025 sẽ góp phần xây dựng con người Phú Ninh phát triển toàn diện; xây dựng và phát triển thể dục, thể thao, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống theo mục tiêu đã đề ra.

Tin liên quan