Phát huy vai trò phối hợp của Mặt trận nhằm nâng cao chất lượng đời sống văn hóa

Trong những năm qua, thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", Mặt trận Tổ quốc (MTTQ các cấp huyện Phú Ninh đã phối hợp triển khai thực hiện, gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, đáp ứng được yêu cầu của xã hội. Phong trào đã phát huy sức dân để chăm lo cuộc sống cho dân, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; văn hóa trong sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo được phát huy, cảnh quan môi trường được xây dựng và bảo vệ đảm bảo xanh, sạch, đẹp; ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nếp sống văn minh, phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh Tổ quốc và xây dựng được hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh được phát huy mạnh mẽ; góp phần quan trọng xây dựng con người Phú Ninh phát triển toàn diện, nền tảng đạo đức xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, phát huy.

Đặc biệt, quá trình triển khai phong trào, nhiều giá trị văn hóa mới, tiên tiến được chọn lọc, tiếp thu và bồi đắp, trên cơ sở gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc". Trong rất nhiều nội dung của phong trào "TDĐKXDĐSVH", xây dựng gia đình văn hóa và thôn, khối phố văn hóa là những nội dung trọng tâm nhất. Theo số liệu thống kê, tính đến hết năm 2021, toàn huyện có 20.206 hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, tỷ lệ 92.3%, tăng 14.6% so với năm 2000; 46 thôn, khối phố văn hóa, đạt tỷ lệ 90,2%. Con số này đã phản ánh sức lan tỏa rộng khắp của phong trào đến mọi người, mọi nhà. Các gia đình văn hóa tiêu biểu là những hạt nhân trong phong trào xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hòa thuận, tiến bộ, hạnh phúc. Đồng thời, đây cũng là những nhân tố tích cực và quan trọng trong việc bảo vệ, giữ gìn các giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục, văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc trước các tác động của mặt trái cơ chế thị trường.

Công tác phối hợp động viên kịp thời từ mặt trận cơ sở

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, chất lượng phong trào cũng như công tác phối hợp, hiệu quả ở một số địa phương chưa cao. Việc triển khai thực hiện ở một số nơi còn biểu hiện chạy theo thành tích nên chưa phản ánh đúng thực chất, thực hiện phong trào đôi lúc thiếu liên tục và toàn diện. Còn một bộ phận Nhân dân thiếu ý thức chấp hành nếp sống văn hóa, văn minh, trong đó một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa làm gương. Việc phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra giám sát quy trình bình xét các danh hiệu văn hóa chưa được thường xuyên, dẫn đến chất lượng "Gia đình văn hóa", "Khu dân cư văn hóa" có nơi chưa cao. Việc phối hợp, hướng dẫn nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả chưa được chú trọng. Vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận trong triển khai, thực hiện, đánh giá chất lượng phong trào còn hạn chế.

Những năm đến, để nâng cao chất lượng các tiêu chí văn hóa, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đòi hỏi sự phối kết hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, đoàn thể. Trước hết, tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng gia đình văn hóa gắn với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo những tiêu chí đã đề ra.

Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, cơ cấu lao động nâng cao năng suất và chất lượng cuộc sống trên cơ sở đó từng bước nâng cao chất lượng gia đình văn hóa.

Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về nội dung, tiêu chuẩn, xây dựng gia đình, tộc họ, khu dân cư văn hóa thông qua tài liệu hỏi đáp về xây dựng nông thôn mới, làm cho mỗi hộ gia đình biết rõ phải làm gì, xóm mình, khu mình làm công trình nào trong năm nay, đóng góp bao nhiêu, bằng hình thức gì...Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền sẽ làm cho phong trào thực sự thấm sâu vào mỗi người dân, gia đình, cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Tiếp tục nghiên cứu xây dựng các mô hình gia đình văn hóa trong thời kỳ công nghệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập. Tổ chức xây dựng gia đình phát triển bền vững, phòng chống bạo lực gia đình ở cộng đồng dân cư. Coi trọng việc giới thiệu các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đồng thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa.

Tăng cường đầu tư các nguồn lực cho phong trào xây dựng đời sống văn hóa kết hợp với phương châm xã hội hóa, tạo nền tảng cho sự phát triển chung của toàn xã hội. Thường xuyên, định kỳ sơ kết, tổng kết phong trào, đánh giá kết quả phấn đấu xây dựng các danh hiệu văn hóa từng giai đoạn kết hợp với các phong trào khác để đạt được hiệu quả thiết thực, đưa hoạt động này thành định kỳ thường xuyên của các cấp từ huyện đến cơ sở.

Đặc biệt coi trọng việc xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, bởi đây là sự vun bồi cho những giá trị tốt đẹp đã và đang tồn tại, làm cho phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, khơi gợi được tinh thần, ý thức tự giác tham gia của người dân. Đây cũng là một quá trình lâu dài, xuất phát từ nhận thức cá nhân đồng thời với việc quan tâm của các ngành, đoàn thể, hướng đến lợi ích của từng gia đình gắn với lợi ích cộng đồng, lợi ích xã hội.

Phát huy vai trò phối hợp của Mặt trận các cấp trong công tác tuyên truyền vận động, đồng thời giám sát chặt chẽ qui trình đăng ký, bình xét, công nhận các danh hiệu văn ở nông thôn theo đúng tinh thần Nghị định122/2018/NĐ-CP, ngày 17/9/2018 của Chính Phủ

Việc phát triển văn hóa nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới vừa là mục tiêu, yêu cầu của phát triển bền vững, vừa là nhiệm vụ cấp bách có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Tin liên quan