THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM VÀ CÔNG BỐ BỘ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI

- Căn cứ Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 30/2/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Ban hành hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

- Căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt danh mục dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt I/2021;

- Căn cứ Quyết định số 6804/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của UBND huyện Phú Ninh Phê duyệt nội dung kêu gọi đầu tư và bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tự án Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới;

UBND huyện Phú Ninh thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đề xuất thực hiện dự án với các thông tin như sau:

I. Nội dung kêu gọi đầu tư:

1.Tên dự án: TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI

2. Mục tiêu đầu tư: Hình thành trung tâm kiểm định xe cơ giới đáp ứng nhu cầu kiểm định phương tiện của các chủ phương tiện tại các huyện phía Tây Nam, phía Nam tỉnh Quảng Nam và thành phố Tam Kỳ; thu hút phát triển thương mại dịch vụ nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế địa phương.

3. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng 02 dây chuyền kiểm định xe cơ giới, công suất thiết kế 36.000 xe/năm.

4. Tổng chi phí thực hiện dự án: Khoảng 14 tỷ đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư 100%,

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Hòa bình, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

7. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm.

8. Tiến độ đầu tư: 18 tháng kể từ ngày dự án được UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư.

9. Hiện trạng sử dụng đất: Tổng diện tích sử dụng đất 9.800m2. Trong đó bao gồm đất do UBND xã quản lý cho người dân canh tác trên đất và đất trồng cây lâu năm do hộ gia đình cá nhân quản lý sử dụng.

II. Bộ tiêu chí lự chọn Nhà Đầu tư: BO TIEU CHI.pdf

III. Thời hạn, địa điểm, thành phần hồ sơ và những lưu ý đối với nhà đầu tư nộp hồ sơ đề xuất thực hiện dự án:

1. Thời hạn và địa điểm:

- Thời hạn để nhà đầu tư nộp hồ sơ đề xuất thực hiện dự án là 30 ngày, kể từ ngày nội dung kêu gọi đầu tư dự án và bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được đăng tải trên cổng thông tin điện tử UBND huyện Phú Ninh, cụ thể đến 17h00 ngày 06/11/2021.

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề xuất thực hiện dự án tại Trung tâm phát triển cụm Công nghiệp - Thương mại & Dịch vụ huyện Phú Ninh; Địa chỉ: Khối phố Tam Cẩm, thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam; Điện thoại liên hệ: 0905.444.839 (Anh Lĩnh)

2. Thành phần và số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm: Văn bản đề xuất thực hiện dự án, hồ sơ đề xuất dự án, tài liệu về tư cách pháp nhân của nhà đầu tư và các văn bản, tài liệu khác để chứng minh nội dung đề xuất dự án và khả năng đáp ứng các tiêu chí theo bộ tiêu chí được phê duyệt (chứng minh năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện dự án, các thuyết minh, cam kết theo yêu cầu của nội dung kêu gọi đầu tư và bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư,...).

- Số lượng hồ sơ: 08 bộ (01 bản chính và 07 bản sao).

- Bản gốc và các bản sao của Hồ sơ đề xuất thực hiện dự án phải được đựng trong túi có niêm phong và ghi rõ thông tin về dự án và nhà đầu tư đề xuất.

3. Những lưu ý:

- Trung tâm phát triển cụm Công nghiệp - Thương mại & Dịch vụ huyện Phú Ninh chỉ nhận hồ sơ của nhà đầu tư trong khoảng thời hạn, tại địa điểm quy định nêu trên và không chịu trách nhiệm đối với những hồ sơ mà nhà đầu tư gửi muộn hoặc không đúng địa điểm;

- Nhà đầu tư không được rút hồ sơ đề xuất thực hiện dự án đã nộp.

Trên đây là thông báo của UBND huyện Phú Ninh, kính đề nghị các nhà đầu tư quan tâm đề xuất thực hiện dự án.

Tin liên quan