Thẩm tra đánh giá, xét công nhận đạt xã chuẩn xã nông thôn mới sau 5 năm kể từ năm được công nhận và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020

Với mục đích thực hiện đồng bộ công tác thẩm tra các chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM (gọi tắt là tiêu chí NTM), khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (KDC NTM KM) để có cơ sở tổng hợp, tham mưu UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện xem xét, trình UBND tỉnh công nhận lại xã đạt chuẩn xã NTM sau 5 năm; thẩm định KDC NTM KM để làm cơ sở UBND huyện có Quyết định công nhận KDC NTM KM trong năm 2020 theo đúng quy định; UBND huyện Phú Ninh vừa triển khai kế hoạch thẩm tra đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn xã nông thôn mới sau 5 năm kể từ năm được công nhận và thẩm định khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (KDC NTMKM) năm 2020.

Với mục đích thực hiện đồng bộ công tác thẩm tra các chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM (gọi tắt là tiêu chí NTM), khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (KDC NTM KM) để có cơ sở tổng hợp, tham mưu UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện xem xét, trình UBND tỉnh công nhận lại xã đạt chuẩn xã NTM sau 5 năm; thẩm định KDC NTM KM để làm cơ sở UBND huyện có Quyết định công nhận KDC NTM KM trong năm 2020 theo đúng quy định; UBND huyện Phú Ninh vừa triển khai kế hoạch thẩm tra đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn xã nông thôn mới sau 5 năm kể từ năm được công nhận và thẩm định khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (KDC NTMKM) năm 2020.

Theo đó, đối với các xã đề nghị công nhận lại xã đạt chuẩn NTM sau 5 năm: Thực hiện thẩm tra theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Bộ tiêu chí về xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 2598/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã, huyện đạt chuẩn NTM; thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2020 và Quyết định số 3541/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 2598/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh; Công văn số 01/BCĐ-VPĐPNTM ngày 02/01/2019 của BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh về việc hướng dẫn một số nội dung về kiểm tra, đánh giá lại đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM sau 5 năm kể từ năm được công nhận.

Đối KDC NTM KM tại các xã: Thực hiện thẩm định theo Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh về ban hành Bộ tiêu chí "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Bộ tiêu chí "KDC NTM kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020; Quyết định 3025/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định đánh giá, xét công nhận thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020; Các quy định hiện hành của nhà nước có liên quan.

Kế hoạch nêu rõ phương pháp kiểm tra, từng thành viên của Đoàn thẩm tra của huyện được giao nhiệm vụ thẩm tra từng tiêu chí xã đạt chuẩn NTM sau 5 năm và thẩm định tiêu chí KDC NTM KM, chủ động nghiên cứu hồ sơ của xã và làm việc với các cán bộ, bộ phận chuyên môn có liên quan; đồng thời tiến hành kiểm tra thực địa về kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM sau 5 năm và KDC NTM KM để có cơ sở kết luận. Sau khi tổng hợp đầy đủ hồ sơ minh chứng, thủ tục theo quy định Trung ương, Tỉnh, các thành viên Đoàn thẩm tra tiến hành thẩm tra mức độ đạt chuẩn của từng chỉ tiêu và báo cáo kết quả thẩm tra. Sau đó, đồng chí Trưởng Đoàn nhận xét đánh giá chung. Thời gian thẩm tra từ ngày 21/10 đến 02/11/2020.

Trước đó, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 4538/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 về thành lập Đoàn thẩm tra đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn xã nông thôn mới sau 5 năm kể từ năm được công nhận và thẩm định khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (KDC NTMKM) năm 2020 trên địa bàn huyện.

Kim Thạch

Tin liên quan