Quy định mức hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Căn cứ Nghị quyết số 34/2020/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh về hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, UBND tỉnh đã ban hành 2658/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 về Quy định mức hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Cụ thể:

Căn cứ Nghị quyết số 34/2020/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh về hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, UBND tỉnh đã ban hành 2658/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 về Quy định mức hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Cụ thể:

Trẻ mầm non, học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông công lập, ngoài công lập trên địa bàn tỉnh thuộc các gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ. Trẻ mầm non, học sinh là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền được hưởng chính sách miễn giảm học phí (70%) theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ (trừ các đối tượng đã được quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 1 Quyết định).

Theo Quyết định, mức hỗ trợ bằng 100% mức học phí theo quy định tại Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 của HĐND tỉnh đối với đối tượng quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 1 Quyết định. Hỗ trợ phần chênh lệch cho đủ 100% học phí theo mức học phí quy định tại Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 của HĐND tỉnh đối với đối tượng quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 1 Quyết định.

Thời gian hỗ trợ trong 4 tháng học kỳ 1 của năm học 2020-2021 (tháng 9, 10, 11, 12/2020). Kinh phí thực hiện khoảng 4 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh.

UBND tỉnh Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thi hành Quyết định này; phối hợp với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện rà soát, đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng; Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo phân bổ kinh phí, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ học phí đối với học sinh theo đúng quy định.

Tin liên quan