Thống nhất dự kiến nội dung kỳ họp chuyên đề HĐND huyện lần thứ 19

Thực hiện các nội dung theo Luật định, chiều ngày 03/11/2020, Thường trực HĐND huyện đã quyết định tổ chức kỳ họp HĐND huyện lần thứ 19.

Thực hiện các nội dung theo Luật định, chiều ngày 03/11/2020, Thường trực HĐND huyện đã quyết định tổ chức kỳ họp HĐND huyện lần thứ 19.

Dự kiến, kỳ họp sẽ được tổ chức trong 02 ngày 16 và 17 tháng 11 năm 2020 để thông qua các nội dung gồm: Kế hoạch sử dụng đất năm 2021; dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021; đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của HĐND huyện đã ban hành trong nhiệm kỳ 2016-2021 trên các lĩnh vực, như: Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 29/9/2016 về phát triển Thương mại, dịch vụ các vùng trọng điểm huyện Phú Ninh đến năm 2025, định hướng những năm tiếp theo; Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025; các Nghị quyết về phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2017-2020 và Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 về phát triển sự nghiệp truyền thanh, truyền hình huyện giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, tại kỳ họp sẽ thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Ánh Nga

Tin liên quan