TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
1 LCT tuần số 33 (Điều chỉnh) 08/08/2022 14/08/2022 Xem chi tiết
2 LCT tuần số 33 Điều chỉnh, bổ sung lần 2 08/08/2022 14/08/2022 Xem chi tiết
3 LCT tuần số 33 (Điều chỉnh, bổ sung) 08/08/2022 14/08/2022 Xem chi tiết
4 Dự kiến LCT tuần số 33 08/08/2022 14/08/2022 Xem chi tiết
5 LCT tuần số 32 (Điều chỉnh Thứ 6) 01/08/2022 07/08/2022 Xem chi tiết
6 LCT tuần số 32 điều chỉnh 01/08/2022 07/08/2022 Xem chi tiết
7 LCT tuần số 32 (Điều chỉnh, bổ sung Thứ 4 và Thứ 6) 01/08/2022 07/08/2022 Xem chi tiết
8 LCT tuần số 32 (Điều chỉnh, bổ sung) 01/08/2022 07/08/2022 Xem chi tiết
9 Dự kiến LCT tuần số 32 01/08/2022 07/08/2022 Xem chi tiết
10 LCT tuần số 31 điều chỉnh, bổ sung 25/07/2022 31/07/2022 Xem chi tiết
11 LCT tuần số 31 (Bổ sung nội dung giao ban sáng Thứ 2) 25/07/2022 31/07/2022 Xem chi tiết
12 Dự kiến LCT tuần số 31 25/07/2022 31/07/2022 Xem chi tiết
13 Lịch CTT số 30 (điều chỉnh, bổ sung Chiều Thứ 6) 18/07/2022 24/07/2022 Xem chi tiết
14 Lịch công tác tuần số 30 điều chỉnh lần 2 18/07/2022 24/07/2022 Xem chi tiết
15 Lịch công tác tuần số 29 - Điều chỉnh 11/07/2022 17/07/2022 Xem chi tiết
16 Dự kiến Lịch công tác tuần số 29 11/07/2022 17/07/2022 Xem chi tiết
17 Lịch Công tác tuần số 28 (Chính thức) 04/07/2022 10/07/2022 Xem chi tiết
18 Lịch công tác tuần số 28 (Điều chỉnh lần 2) 04/07/2022 10/07/2022 Xem chi tiết
19 Lịch công tác tuần số 28 (Điều chỉnh, bổ sung) 04/07/2022 10/07/2022 Xem chi tiết
20 Dự kiến lịch công tác tuần số 28 04/07/2022 10/07/2022 Xem chi tiết